نام پروژه:مغازه بچه گانه بازار بزرگ
زمان اجرا:
نوع چوب:
رنگ: