نام پروژه:مجتمع آموزشي ماهان /بازسازي و نو سازي
زمان اجرا:يك ماه
نوع چوب:
رنگ: