نام پروژه: مركز آموزشی مرات
زمان اجرا:  ١٠روز كاري
نوع چوب: چوب بلوط
رنگ: سفید مات
مکان: خیابان انقلاب