نام پروژه:مركز آموزشی مرات
زمان اجرا: ١٠روز كاري
نوع چوب:چوب بلوط
رنگ:سفید مات
مکان:خیابان انقلاب